1. Toepasselijkheid
1.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen De Arbodienst en de Opdrachtgever inzake het gebruik van de online ter beschikking gestelde Applicatie Xpert Suite (hierna: de software) en verder alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen De Arbodienst en Opdrachtgever die verband houden of samenhangen met het gebruik van de software.

2. Omschrijving recht van gebruik

2.1 De Arbodienst verstrekt aan Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst het recht tot gebruik van de software onder de voorwaarden van deze Overeenkomst. Hiertoe zal De Arbodienst aan Opdrachtgever accountgegevens verstrekken waarmee de software door Opdrachtgever kan worden gebruikt.
2.2 Opdrachtgever mag de software binnen uitsluitend zijn eigen organisatie gebruiken voor de interne doeleinden van haar organisatie.
2.3 De Arbodienst zal de software ter beschikking stellen overeenkomstig de normen die zij daarvoor schriftelijk kenbaar heeft gemaakt aan de betreffende Opdrachtgever. Voor zover beschikbaarheidspercentages worden genoemd, worden die gemeten over een kalendermaand en worden vooraf geplande onderhoudsuren voor het bepalen van het percentage buiten beschouwing gelaten. Onder beschikbaarheid wordt begrepen dat de server vanaf het internet bereikbaar is.
2.4 De Arbodienst heeft het recht de software van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. De Arbodienst zal zich inspannen om eventuele fouten in de software op te lossen, maar kan niet garanderen dat alle fouten worden hersteld. Indien een aanpassing leidt tot een wijziging in de functionaliteit, zal De Arbodienst Opdrachtgever daarvan vóór de wijziging op de hoogte stellen. Omdat de software aan meerdere Opdrachtgevers ter beschikking wordt gesteld, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien.

3. Voorwaarden voor gebruik van de dienst

3.1 Opdrachtgever bepaalt en is verantwoordelijk voor welke informatie met behulp van de software wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. De Arbodienst heeft geen kennis van die informatie. Opdrachtgever is er dan ook verantwoordelijk voor dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden. De Arbodienst aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de software opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. Opdrachtgever vrijwaart De Arbodienst voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Opdrachtgever of eindgebruikers met behulp van de software opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is of een tekortschieten oplevert.
3.2 Opdrachtgever moet de door De Arbodienst aan Opdrachtgever verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden. De Arbodienst is niet aansprakelijk voor misbruik of onregelmatig gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden. Zodra Opdrachtgever weet of reden heeft te vermoeden dat gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet Opdrachtgever De Arbodienst daarvan op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting van Opdrachtgever om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen.
3.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik door eindgebruikers van de software. Opdrachtgever zal zich gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig (internet-)gebruiker mag worden verwacht. Het is niet toegestaan om processen of programma’s op te starten die andere internetgebruikers kunnen hinderen of schade kunnen veroorzaken.
3.4 Opdrachtgever dient zich te allen tijde te houden aan de (technische) voorschriften, voorwaarden en procedures die door De Arbodienst worden verstrekt met betrekking tot het gebruik van de software.

4. Onderhoud
4.1 De Arbodienst behoudt zich het recht voor de software tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering. De Arbodienst zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en Opdrachtgever tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. De Arbodienst zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de software nimmer tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden zijn.

5. Ondersteuning
5.1 De Arbodienst zal Opdrachtgever (online) ondersteunen bij gebruik van de software uitsluitend op de wijze zoals door De Arbodienst schriftelijk aangegeven. De Arbodienst zal zich inspannen om vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. De Arbodienst kan niet instaan voor de tijdigheid, juistheid en/of volledigheid van de ondersteuning.
5.2 Een Handleiding wordt aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld op de wijze en met de frequentie zoals door De Arbodienst bepaald.

6. Intellectuele eigendomsrechten
6.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle software die ter beschikking wordt gesteld, berusten bij De Arbodienst of de derde van wie De Arbodienst het recht heeft verkregen deze software aan Opdrachtgever voor gebruik ter beschikking te stellen. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is en als onsplitsbaar onderdeel van de dienstverlening die Opdrachtgever bij De Arbodienst afneemt.
6.2 Opdrachtgever mag auteursrechtaanduidingen, merken of andere indicaties van de rechthebbende op intellectuele eigendomsrechten niet verwijderen van of wijzigen in de software. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.
6.3 Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet of in de Overeenkomst, mag Opdrachtgever ter beschikking gestelde software niet verveelvoudigen, decompileren of daarop reverse-engineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks-)beperkingen van software te verwijderen, te omzeilen of te hinderen.

7. Privacy
7.1 De Arbodienst en de aan haar gelieerde ondernemingen verwerken in het kader van hun bedrijfsvoering persoonsgegevens en vinden het belangrijk dat met persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan en dat deze vertrouwelijk worden behandeld. Het Privacyreglement van De Arbodienst ligt ter inzage bij De Arbodienst en is te downloaden op de website van De Arbodienst.
7.2 Het gebruik van de software brengt verwerking van persoonsgegevens met zich mee. De Arbodienst en door haar ingeschakelde derde(n) fungeren hierbij als bewerker, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt.
7.3 De Arbodienst zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn en zullen er mede op gericht zijn onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De Arbodienst is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.
8.2 De aansprakelijkheid van De Arbodienst jegens Opdrachtgever, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door Opdrachtgever aan De Arbodienst betaalde vergoedingen.
8.3 Opdrachtgever vrijwaart De Arbodienst voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of Diensten.
8.4 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voorzover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van De Arbodienst of zijn werknemers.
8.5 Deze bepalingen van artikel 8 laten onverlet alle overige overeengekomen bepalingen tussen Opdrachtgever en De Arbodienst terzake van of relevant voor aansprakelijkheid voor schade.

9. Overmacht
9.1 Een partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen, een en ander uitgezonderd verplichtingen tot betaling van geld.
9.2 Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan 3 (drie) maanden zal duren, heeft de andere partij het recht deze Overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

10. Geheimhouding
10.1 Indien en voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijke informatie van een partij ter kennis komt van de andere partij zal deze ontvangende partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van deze Overeenkomst en toegang tot die informatie zo veel mogelijk beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen.
10.2 Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam of naderhand is geworden, of die de ontvangende partij ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was.

11. Duur en beëindiging
11.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van onbepaalde tijd en kan door ieder van de partijen op ieder moment worden beëindigd. Indien de Overeenkomst samenhangt met een andere Overeenkomst tussen De Arbodienst en Opdrachtgever eindigt deze automatisch bij het eindigen van die samenhangende Overeenkomst.
11.2 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de ene partij, heeft de andere partij het recht deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de andere partij schadeplichtig is.
11.3 Indien de ene partij niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is de ene partij in verzuim en is de andere partij gerechtigd zonder ingebrekestelling de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de andere rechten van de ontbindende partij en zonder dat de ontbindende partij schadeplichtig is.

12. Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Nederlands recht is van toepassing op het gebruik van de software en alle Overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen De Arbodienst en de Opdrachtgever inzake het gebruik van de software.
12.2 De Arbodienst mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
12.3 De Arbodienst mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden.
12.4 Mocht enige, naar het redelijk oordeel van De Arbodienst wezenlijke, bepaling in deze Voorwaarden of de Overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft De Arbodienst het recht om de overige inhoud van de Overeenkomst te vernietigen, behoudens voorzover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
12.5 De rechter te Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst tussen de partijen.