Verzuimbegeleiding groot bedrijf

Op 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbowet in werking getreden. Indien u kiest voor De Arbodienst bent u verzekerd van een Basiscontract Arbodienstverlening op basis van goed werkgeverschap. De volgende wettelijk verplichte zaken worden daarin geregeld en overeengekomen:

 1. Advisering preventieve maatregelen;
 2. Wettelijk recht op een second opinion;
 3. Vrije toegang werkplek;
 4. Open spreekuur voor Werknemers;
 5. Samenwerking Preventiemedewerker en/of MedezeggenschapsOrgaan;
 6. Melden van klachten;
 7. Melden van beroepsziekten.

arts in gesprek

De Arbodienst is specialist in het gedragsmodel, waarbij wij uitgaan van:

 • mogelijkheden in plaats van beperkingen;
 • inzetbaarheid in plaats van verzuim.

Alle bedrijfsartsen van De Arbodienst hebben jarenlange kennis en ervaring in het adviseren van organisaties op basis van het gedragsmodel.

Wat kunt u van een bedrijfsarts van De Arbodienst verwachten?

De bedrijfsarts moet zich in de visie van De Arbodienst richten op de vakinhoudelijke professionaliteit, maar daarbij wel in de rol(len), die werkgever verwacht, zoals:

 • Medisch adviseur, die op verzoek van een leidinggevende aan kan geven, welke werkzaamheden een (deels) arbeidsongeschikte werknemer zou kunnen uitvoeren.
 • Bedrijfsgezondheidskundig adviseur, die de leidinggevende en/of de arbeidsongeschikte werknemer kan adviseren over het inzetten van de arbeidsdeskundige of andere/externe deskundigen (al of niet uit de providerboog) in het kader van de re-integratie.
 • Bedrijfsgezondheidskundig adviseur voor het management en HR-functionarissen, arbo-adviseurs(s) en preventiemedewerker(s) over gezondheidsrisico’s in het werk en over preventie, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.
 • Medicus, die keuringen uitvoeren en in (open) spreekuren individuele medische adviezen kan geven.
 • Coach, die de leidinggevende leert om verzuimgesprekken te voeren, gericht op werkhervatting en zonder in medische termen en argumenten verstrikt te raken. Deze rol wordt in de praktijk vaak uitgevoerd door een verzuimcoach van De Arbodienst.

Casemanager Taakdelegatie + Triage

U kunt zich als werkgever met meer dan 100 medewerkers ook aansluiten bij de REA Desk voor slechts € 59,50 per medewerker per jaar (exclusief BTW). U bent daarmee verzekerd van:

 • Volledige verzuimbegeleiding van een Casemanager Taakdelegatie ongeacht de duur en frequentie van de verzuimdossiers (maximaal 104 weken)
 • Triage dienstverlening door Casemanager Taakdelegatie
 • Landelijke dekking
 • Alle betrokkenen werken in hetzelfde verzuimregistratiesysteem Xpert Suite
 • Korte communicatielijnen, één aanspreekpunt, persoonlijk contact
 • Vraagbaak voor arbozaken en wet- en regelgeving
 • Poortwachterproof
 • Coaching en inhoudelijke advisering van het management

De volgende verrichtingen zullen op basis van nacalculatie aan u doorbelast worden:

 • inzet bedrijfsarts
 • open spreekuren
 • second opinions
 • werkplekbezoeken