De Wet Verbetering Poortwachter

De wet verbetering poortwachter is er op gericht om langdurig arbeidsongeschikte werknemers, op verantwoorde wijze, zo snel mogelijk weer aan het arbeidsproces te laten deelnemen. Werknemer en werkgever zijn verplicht om samen te werken aan een spoedig herstel. Om dit te stimuleren is een wettelijk tijdspad ingesteld. De Arbodienst kan u dit hele traject uit handen nemen en als professionele buitenstaander de case begeleiden.

  • Bij verzuim moet binnen 1 week de verzuimende werknemer worden gemeld bij de Arbodienst.
  • Binnen uiterlijk 6 weken moet een arbodeskundige (in de praktijk meestal de bedrijfsarts), een probleemanalyse maken met een omschrijving van de beperkingen en mogelijkheden van betreffende werknemer. Daarnaast worden de herstelmogelijkheden bekeken en een prognose gemaakt.
  • Binnen uiterlijk 8 weken stellen werkgever en werknemer een “Plan Van Aanpak” (PVA) op. In dit PVA staan de stappen die beiden gaan ondernemen, zodat de werknemer op een verantwoorde manier zo snel mogelijk, geheel of gedeeltelijk, weer aan het werk kan.
  • Iedere 6 weken bespreken werkgever en werknemer de voortgang en worden gemaakte afspraken geëvalueerd. Bij arbeidsongeschiktheid betaalt de werkgever 2 jaar lang, minimaal, 70% van het laatstverdiende loon door.
  • De werkgever wijst een zgn. ‘casemanager’ aan. De casemanager begeleidt, signaleert, adviseert en controleert de uitvoering van het PVA, binnen de Wet Verbetering Poortwachter.
  • Uiterlijk de 42ste week moet de werkgever, of casemanager, de werknemer ziekmelden bij het UWV.
  • In de periode tussen week 46 en 52 volgt een eerstejaarsevaluatie tussen werkgever en werknemer. Hoe is e.e.a. het tot dan toe gegaan en wat zijn de doelstellingen voor het nieuwe jaar?
  • Na twintig maanden stelt de werkgever met de werknemer het re-integratieverslag (kortweg: RIV) op met gemaakte afspraken en resultaten voor een geplande werkhervatting.
  • Leiden alle inspanningen tot niets, dan krijgt de werknemer in week 87 een WIA-aanvraagformulier en kan een WIA uitkering worden aangevraagd.