Privacyreglement

De Arbodienst en de aan haar gelieerde ondernemingen verwerken in het kader van hun bedrijfsvoering persoonsgegevens en vinden het belangrijk dat met persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan en dat deze vertrouwelijk worden behandeld. Een cliënt van De Arbodienst moet er van op aan kunnen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsregistraties door De Arbodienst ten behoeve van de dienstverlening. Op deze pagina geven wij de hoofdlijnen van ons privacyreglement en kunt u het volledige reglement downloaden.

Dit privacyreglement beoogt:

  • richtlijnen te geven aan De Arbodienst voor de omgang met persoonsgegevens;
  • informatie te verschaffen aan personen van wie persoonsgegevens door De Arbodienst verwerkt (zullen) worden;
  • bij te dragen aan de transparantie van de regels die door De Arbodienst worden gehanteerd met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens.

De Arbodienst verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van:

  • de arbeidsomstandighedenzorg in bedrijven en instellingen die daartoe met De Arbodienst direct of indirect een overeenkomst hebben gesloten;
  • begeleiding bij ziekteverzuim van werknemers van bedrijven en instellingen die daartoe met De Arbodienst direct of indirect een overeenkomst hebben gesloten;
  • de re-integratie van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Wanneer De Arbodienst over persoonsgegevens beschikt heeft de betrokkene ook een aantal rechten. De belangrijkste rechten van betrokkene zijn:

  • Iedere betrokkene heeft recht op informatie, inzage en correctie (verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming) alsmede recht van verzet.
  • Aan het uitoefenen van die rechten zijn voor de betrokkene geen kosten verbonden.
  • Betrokkenen kunnen zich bij het uitoefenen van die rechten laten bijstaan.
  • De Arbodienst informeert betrokkene op diens verzoek tijdig en volledig over de doelen waarvoor en de manieren waarop persoonsgegevens van hem worden verwerkt, over de regels die daarvoor gelden, over de rechten die betrokkene ten aanzien daarvan heeft en hoe hij die kan uitoefenen. Daarbij wordt betrokkene ook geïnformeerd over de plaats waar de documenten, waarin bedoelde regels zijn opgenomen, kunnen worden ingezien dan wel opgevraagd.

Klik hieronder voor het downloaden van het volledige privacyreglement van De Arbodienst.

privacyreglement

Klik hier om een verzoek in te dienen om uw opgeslagen persoonsgegevens in te zien