Veel gestelde vragen

Kunnen wij u helpen? Hier vind u alle antwoorden op veelgestelde vragen. Staat het antwoord er niet bij? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of via e-mail adres info@de-arbodienst.nl.

1 Is De Arbodienst een overkoepelend orgaan voor arbodiensten?

Nee, De Arbodienst is een gecertificeerde arbodienst met een landelijke dekking en een regionale aanpak. De Arbodienst is met vijftig medewerkers groot genoeg om aangesloten werkgevers in heel Nederland daadkrachtig en persoonlijk bij te staan bij hun arbo- en verzuimbeleid en aangesloten werknemers bij een duurzame re-integratie.

2 Op welke wijze is de Arbowet op 1 juli 2005 veranderd?

De werkgever was voor 1 juli 2005 verplicht om een contract af te sluiten met een (gecertificeerde) arbodienst voor de verzuim- en re-integratiebegeleiding van verzuimende werknemers, de Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), het arbeidsomstandighedenspreekuur en het uitvoeren van een arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO). Met de liberalisering blijft de werkgever verplicht om zich te laten ondersteunen door een gecertificeerde (kern)deskundige voor de begeleiding van ziekteverzuim en de overige handelingen op grond van de Wet Verbetering Poortwachter. Daarnaast moet er ook altijd een gecertificeerde (kern)deskundige zijn die de RI&E toetst en dient de werkgever de beschikbaarheid van de andere kerndeskundigen, zoals genoemd in de Arbeidsomstandighedenwet, te regelen. Echter, de werkgever beschikt vanaf 1 juli 2005 over alternatieven voor het afsluiten van een contract met een (gecertificeerde) arbodienst.

2 Op welke wijze is de Arbowet op 1 juli 2017 veranderd??

 1. Afspraken over de arbodienstverlening moeten worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, een ‘basiscontract arbodienstverlening’.
 2. Werknemers krijgen het recht om een second opinion bij een andere bedrijfsarts, buiten de arbodienst of het bedrijf waar de eerste bedrijfsarts werkt, aan te vragen.
 3. De directe toegang tot de bedrijfsarts wordt verlaagd, omdat werknemers bij de bedrijfsarts terecht kunnen via een (anoniem) ‘open spreekuur’.
 4. De betrokkenheid van medewerkers bij afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen wordt verhoogd. Het medezeggenschapsorgaan krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.

4 Welke mogelijkheden heeft een organisatie voor arbodienstverlening?

Met de invoering van de nieuwe wetgeving zijn er drie varianten denkbaar voor de werkgever om invulling te geven aan het arbo-en verzuimbeleid.

  1. De werkgever kan ervoor kiezen externe (arbo-)deskundigen voor bepaalde taken in te huren, in samenwerking met eigen medewerkers.
  2. De werkgever kan ervoor kiezen om een interne arbodienst te realiseren.
  3. De werkgever kan een contract met een externe arbodienst afsluiten.

Een overzicht van alle externe en interne gecertificeerde arbodiensten staat gepubliceerd op de website van Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten (www.sbca.nl).

5 Wat is een preventiemedewerker?

Een preventiemedewerker is een interne deskundige van het bedrijf die zorg draagt voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen dat bedrijf. De taken van de preventiemedewerker bestaan bijvoorbeeld uit voorlichting geven over onderhoud van apparaten en toezien op het juiste gebruik van beschermingsmiddelen door de werknemers en instructies geven over het werken met gevaarlijke stoffen. De resultaten uit de Risico-inventarisatie en -Evaluatie bepalen welke deskundigheid de preventiemedewerker moet bezitten. Bedrijven met minder dan 25 werknemers kunnen ervoor kiezen dat de werkgever zelf functioneert als interne preventiemedewerker, mits de werkgever de benodigde deskundigheid bezit.

Met deze quickscan wordt aan de hand van de bedrijfsgrootte, branche en risico’s een indicatie gegeven van het profiel van de preventiemedewerker voor uw bedrijf.

6 Welke instantie houdt toezicht op arbeidsomstandigheden?

U kunt een klacht indienen bij de Inspectie SZW als uw werkgever bepaalde regels niet naleeft. Het gaat om regels op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden of werktijden. U kunt ook een klacht indienen over een ander bedrijf waar dat gebeurt.

De Inspectie SZW onderzoekt overtredingen op het gebied van:

 • arbeidsomstandigheden;
 • arbeidstijden;
 • minimumloon en minimumvakantiebijslag;
 • vreemdelingen en werk.

Inspectie SZW
Postbus 820
3500 AV Utrecht
Telefoon: 0800 5151
Internet: www.inspectieszw.nl/contact

7 Hoe weet ik bij welke arbodienst mijn werkgever is aangesloten?

Via de afdeling Personeelszaken, Human Resources of Administratie kunt u nagaan bij welke arbodienst uw werkgever is aangesloten. In een arbeidsovereenkomst wordt de betreffende arbodienst ook regelmatig genoemd.

8 Wat betekent arbo?

Arbo is een afkorting van het woord arbeidsomstandigheden. Dat zijn de omstandigheden waaronder medewerkers hun werk verrichten. De juiste omstandigheden dragen bij om uitval te voorkomen. Het onderwerp Arbo heeft dus een directe relatie met ‘goed werkgeverschap’ (zorgen voor je werknemers) en ‘goed ondernemerschap’ (de kosten door verzuim zo laag mogelijk houden).

9 Wat doet een arbodienst?

Een arbodienst ondersteunt werkgevers bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. De wettelijke arboverplichtingen vereisen een specifieke deskundigheid waar de werkgever meestal niet over beschikt. De Arbodienst adviseert en werkt samen op het gebied van arbeidsomstandigheden, verzuimbegeleiding en re-integratiebegeleiding.

Zie ook: www.szw.nl

10Wat is een arbobeleid en waar moet een werkgever voor zorgen?

Arbobeleid is alles wat uw werkgever doet om u veilig en gezond te laten werken. Uw werkgever is volgens de Arbowet verplicht om hiervoor te zorgen. Uw werkgever stelt het arbobeleid op in samenwerking met de vertegenwoordiging van werknemers (ondernemingsraad, personeelsvereniging, vakbonden).

Onderdelen arbobeleid
Het arbobeleid moet in elk geval bestaan uit:

 • risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
 • ziekteverzuimbeleid;
 • bedrijfshulpverlening (BHV);
 • preventiemedewerker;
 • Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO).

11Ik heb een uitnodiging gekregen voor een spreekuur, maar ik wil liever op een ander moment komen. Is het mogelijk om de afspraak te verplaatsen?


Indien u niet in de gelegenheid bent om op het genoemde tijdstip bij de bedrijfsarts op het spreekuur te komen, neemt u contact op met uw werkgever, zodat deze contact met ons kan opnemen. Het annuleren van geplande (spreekuur)afspraken, dient uiterlijk twee werkdagen (48 uur) van tevoren te geschieden. Als de afspraak niet tijdig wordt geannuleerd of indien u niet komt opdagen bij het spreekuur, dan brengen wij de geplande spreekuurtijd, reistijd en reiskosten in rekening bij uw werkgever. De werkgever kan deze kosten vervolgens bij u in rekening brengen.

12Moet ik een verwerkersovereenkomst sluiten met De Arbodienst?


1. Om te bepalen wanneer een verwerkersovereenkomst verplicht is, zal eerst de vraag moeten worden beantwoord wie het doel en de middelen van de verwerking bepaalt. De AVG noemt diegene de verwerkingsverantwoordelijke. Vaak is een werkgever de verwerkingsverantwoordelijke. Die stelt de verwerkingsdoelen met betrekking tot de bedrijfsprocessen vast.
2. De AVG neemt als uitgangspunt dat de partij die het doel en de middelen van de verwerking bepaalt, het initiatief moet nemen als het gaat om een verwerkingsovereenkomst.
3. Volgens de AP is een arbodienst de partij die het doel en middelen van de verwerking bepaalt en daarmee aan te merken als verantwoordelijke volgens de Wbp. Deze visie blijft onder de AVG gehandhaafd. Een Arbodienst is dus ook een verwerkingsverantwoordelijke.

Hieruit valt te concluderen dat zowel een werkgever als een arbodienst verwerkingsverantwoordelijke zijn. Er is geen sprake meer is van een ‘uitbestedingsrelatie’ waarvoor volgens Artikel 28 lid 3 van de AVG een verwerkersovereenkomst nodig is. Werkgevers hoeven dus geen verwerkersovereenkomsten af te sluiten met hun arbodienst omdat er geen sprake is van een verwerkingsrelatie.