Petra Verbeek
Casemanager

“Door laagdrempelig te zijn onderscheidt De Arbodienst zich”

Het eerste aanspreekpunt
Als casemanager ben ik samen mijn collega casemanagers het eerste aanspreekpunt voor werkgevers aangaande het melden van verzuim betreffende medewerkers. Naast het beheren van de verzuimdossiers bewaak ik de termijnen van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze verplicht zowel werkgever als werknemer om de verzuimende medewerker zo spoedig mogelijk terug te laten keren op de werkvloer. Binnen zes weken moet een verzuimende medewerker worden geconsulteerd door de bedrijfsarts. De bedrijfsarts stelt dan een probleemanalyse op en een plan van aanpak. Tussentijds is er wekelijks telefonisch contact met werkgever en medewerker over de stand van zaken en overige relevante informatie. Er vindt veelvuldig overleg plaats tussen mij, mijn collega casemanagers, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en overige betrokkenen om casuïstiek te bespreken, inzichten te delen en om van elkaar te leren. Op het moment dat een medewerker weer 100 procent arbeidsgeschikt is verklaard wordt het dossier afgesloten. Ik krijg er energie van als bijvoorbeeld een langlopend dossier wordt afgesloten waar veel tijd en effort mee gemoeid is geweest, en dat werkgever en medewerker ons oprecht danken voor onze kennis en kunde aangaande onze dienstverlening.

Nieuwe invalshoeken
De Arbodienst is een innovatieve organisatie waarin veel mogelijk is. Ideeën die besproken worden, worden serieus genomen en er is veel gelegenheid tot het houden van ruggespraak. Door te overleggen kom je tot nieuwe invalshoeken. Onze bedrijfsartsen bezoeken de medewerkers bij voorkeur op hun werkplek om de drempel voor de terugkeer naar de werkplek zo laag mogelijk te houden. ook vinden er huisbezoeken plaats als de werkgever geen geschikte ruimte ter beschikking heeft of als ziekte de medewerker thuishoudt. Door deze laagdrempeligheid onderscheiden we ons.