Certificering & privacy

Certificaat Arbodiensten

De Arbodienst is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Lloyd’s Register Quality Assurance volgens de norm Certificatieschema Dienstverlening Arbodiensten versie 1. De ISO 9001:2015 certificering is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat.

Ons kwaliteitssysteem bestaat uit een centraal kwaliteitshandboek met bijbehorende procedures, werkinstructies, gestandaardiseerde formulieren en documenten. Het systeem schrijft voor hoe de verzuimbegeleiding en aanvullende diensten geregeld moeten zijn. Ook is de interne overleg- en managementstructuur vastgelegd. De kwaliteit wordt gewaarborgd en periodiek getoetst aan de hand van evaluatiemomenten en -methoden. Uiteraard maken een privacyreglement en een klachtenprocedure deel uit van ons kwaliteitssysteem.


 
 
 
 
 
 

Privacy

De Arbodienst en de aan haar gelieerde ondernemingen verwerken in het kader van hun bedrijfsvoering (bijzondere) persoonsgegevens en vinden het belangrijk dat met persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan en dat deze vertrouwelijk worden behandeld. Wij hebben een privacyreglement opgesteld waarmee wij beoogen:

  • richtlijnen te geven hoe wij omgaan met persoonsgegevens;
  • informatie te verschaffen aan personen van wie persoonsgegevens door De Arbodienst verwerkt (zullen) worden;
  • bij te dragen aan de transparantie van de regels die wij hanteren met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens.

Verantwoordelijke
Het privacyreglement is van toepassing op elke, al dan niet (gedeeltelijk) geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens door of onder het gezag van de verantwoordelijke. De verantwoordelijke in de zin van dit reglement is De Arbodienst.