Certificering & privacy

Certificaat Arbodiensten

De Arbodienst is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Lloyd’s Register Quality Assurance volgens de norm Certificatieschema Dienstverlening Arbodiensten versie 1. De ISO 9001:2015 certificering is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat.

Ons kwaliteitssysteem bestaat uit een centraal kwaliteitshandboek met bijbehorende procedures, werkinstructies, gestandaardiseerde formulieren en documenten. Het systeem schrijft voor hoe de verzuimbegeleiding en aanvullende diensten geregeld moeten zijn. Ook is de interne overleg- en managementstructuur vastgelegd. De kwaliteit wordt gewaarborgd en periodiek getoetst aan de hand van evaluatiemomenten en -methoden. Uiteraard maken een privacyreglement en een klachtenprocedure deel uit van ons kwaliteitssysteem.

Privacy

De Arbodienst en de aan haar gelieerde ondernemingen verwerken in het kader van hun bedrijfsvoering (bijzondere) persoonsgegevens en vinden het belangrijk dat met persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan en dat deze vertrouwelijk worden behandeld. Wij hebben een privacyreglement opgesteld waarmee wij beoogen:

  • richtlijnen te geven hoe wij omgaan met persoonsgegevens;
  • informatie te verschaffen aan personen van wie persoonsgegevens door De Arbodienst verwerkt (zullen) worden;
  • bij te dragen aan de transparantie van de regels die wij hanteren met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens.

Privacystatement
We hebben een pagina met een samenvatting van ons privacystatement in gewone taal. Natuurlijk blijft het ook mogelijk om de volledige en uitgebreide versie te downloaden in pdf (zie rechterkant voor de link)

Verantwoordelijke
Het privacyreglement is van toepassing op elke, al dan niet (gedeeltelijk) geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens door of onder het gezag van de verantwoordelijke. De verantwoordelijke in de zin van dit reglement is De Arbodienst.

AVG & verwerkersovereenkomst
U vraagt zich als klant van De Arbodienst af of u met De Arbodienst een verwerkersovereenkomst moeten sluiten. Die vraag is het gevolg van het feit dat werkgevers denken en/of van mening zijn dat zij als ‘verantwoordelijke’ of ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de privacyregelgeving kwalificeren en De Arbodienst als ‘verwerker’. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat in sommige gevallen een verwerkersovereenkomst nodig is. Er wordt dan gesproken van een ‘uitbestedingsrelatie’. Dit tekent de verhouding tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker. Hierbij geeft de verwerkingsverantwoordelijke de opdracht aan de verwerker om namens hem gegevens te verwerken. In die gevallen moet met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens een verwerkersovereenkomst worden afgesloten.

Moet ik een verwerkersovereenkomst sluiten met De Arbodienst?
1. Om te bepalen wanneer een verwerkersovereenkomst verplicht is, zal eerst de vraag moeten worden beantwoord wie het doel en de middelen van de verwerking bepaalt. De AVG noemt diegene de verwerkingsverantwoordelijke. Vaak is een werkgever de verwerkingsverantwoordelijke. Die stelt de verwerkingsdoelen met betrekking tot de bedrijfsprocessen vast.
2. De AVG neemt als uitgangspunt dat de partij die het doel en de middelen van de verwerking bepaalt, het initiatief moet nemen als het gaat om een verwerkingsovereenkomst.
3. Volgens de AP is een arbodienst de partij die het doel en middelen van de verwerking bepaalt en daarmee aan te merken als verantwoordelijke volgens de Wbp. Deze visie blijft onder de AVG gehandhaafd. Een Arbodienst is dus ook een verwerkingsverantwoordelijke.

Hieruit valt te concluderen dat zowel een werkgever als een arbodienst verwerkingsverantwoordelijke zijn. Er is geen sprake meer is van een ‘uitbestedingsrelatie’ waarvoor volgens Artikel 28 lid 3 van de AVG een verwerkersovereenkomst nodig is. Werkgevers hoeven dus geen verwerkersovereenkomsten af te sluiten met hun arbodienst omdat er geen sprake is van een verwerkingsrelatie.