Risicometingen (RI&E)

De Arbeidsomstandighedenwet verplicht alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers) om een Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) periodiek (circa 1 x per 3 jaar) uit te voeren. Een RI&E levert twee dingen op:

  • Een lijst met alle risico’s in uw organisatie
  • Een plan van aanpak voor het oplossen/beperken van deze risico’s

Een actuele RI&E en het Plan van Aanpak zijn zeer belangrijk voor een goed arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid. Zo vermindert u binnen uw bedrijf de kans op ongelukken en verzuim en kunnen hoge kosten als schadeclaims, ziektekosten, vervangingskosten of boetes door de Inspectie SZW worden voorkomen. De Arbodienst biedt de volgende diensten aan:

Toetsen van een RI&E

Nadat de RI&E is opgesteld, dient deze te worden getoetst. De wet verplicht dat de RI&E door een gecertificeerde arbodienst/kerndeskundige getoetst wordt. Bij de toetsing wordt gekeken of alle risico’s op de lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. De kerndeskundigen (de bedrijfsarts, de veiligheidskundige, de arbeidshygiënist, de arbeids- en organisatiedeskundige) van De Arbodienst zijn verantwoordelijk voor het beoordelen van de RI&E en het Plan van Aanpak.

Het aantal werknemers in uw organisatie en de beschikbaarheid van een CAO goedgekeurde branchespecifiek RI&E instrument bepalen of, en in welke mate, u uw RI&E moet laten toetsen.

  • Organisaties met minder dan 25 werknemers hoeven hun RI&E niet te laten toetsen, mits ze gebruik maken van een goedgekeurde branchespecifieke en in de CAO opgenomen RI&E instrument.
  • Organisaties met minder dan 25 werknemers zonder CAO goedgekeurd RI&E instrument kunnen volstaan met een ‘lichtere’ toets (papierwerk), mits ze gebruik maken van een branchespecifiek RI&E instrument.
  • Voor organisaties met meer dan 25 werknemers en voor organisaties waarvoor geen branchespecifiek RI&E instrument bestaat blijft een rondgang op locatie en een toetsing van de RI&E verplicht.

Uitvoeren van een RI&E

Een klant kan ervoor kiezen om het uitvoeren van de RI&E volledig uit te besteden aan De Arbodienst. De RI&E bestaat uit het invullen van branchespecifieke vragenlijsten, het doornemen van verschillende documenten (zoals arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid, het BHV/noodplan e.d.), het bezoeken van de locatie(s) en het houden van interviews met een aantal key-functionarissen van het betreffende bedrijf. Op basis van het voorgaande zal een rapportage worden gemaakt, waarin een overzicht van de beheerste en niet-beheerste risico’s (incl. risicoscore) wordt opgenomen.

Actualiseren van een bestaande RI&E

Een RI&E dient te allen tijde actueel te zijn. Actueel houden betekent dat een eenmaal gemaakte RI&E aangepast moet worden wanneer er sprake is van gewijzigde werkmethoden (bijv. nieuwe taken of software), gewijzigde werkomstandigheden (bijv. verhuizing, verbouwing of nieuwe inrichting) of een gewijzigde organisatiestructuur (bijv. na reorganisatie of fusie). Afhankelijk van de betreffende wijzigingen kan de arbeidshygiënist van De Arbodienst ondersteuning bieden bij het uitvoeren van een zogenaamde “deel”-RI&E. De uitvoering van een “deel”-RI&E is niet anders als bij een volledige RI&E, echter wel minder tijdrovend en daardoor kostenbesparend. Over het algemeen kan men stellen dat een RI&E van 5 jaar of ouder niet meer actueel is. In zo’n geval dient een volledige nieuwe RI&E te worden uitgevoerd.

Ondersteunen bij de uitvoering van een RI&E

Een klant kan ervoor kiezen om de uitvoering van de RI&E in handen te leggen bij een interne functionaris als P&O-er, preventiemedewerker of arbocoördinator. Afhankelijk van de deskundigheid van de interne functionaris kan een van de kerndeskundigen van De Arbodienst ondersteuning bieden bij het uitvoeren van de RI&E.

Ondersteunen bij het opstellen van een Plan van Aanpak

Als de RI&E is uitgevoerd, wordt vervolgens een Plan van Aanpak gemaakt. Het Plan van Aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. In het Plan van Aanpak is beschreven welke maatregelen genomen worden om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken. Tevens staat in het Plan van Aanpak binnen welke termijn deze maatregelen uitgevoerd worden. Aangezien de beschreven maatregelen vaak financiële consequenties hebben voor een bedrijf ligt de verantwoordelijkheid voor het opstellen van een Plan van Aanpak nadrukkelijk in handen van de betreffende klant. De kerndeskundige(n) van De Arbodienst kan ondersteuning bieden bij het opstellen van een Plan van Aanpak door te adviseren t.a.v. de effectiviteit van de te nemen maatregelen.