Meetinstrumenten

Indien uit uw Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) blijkt dat binnen uw organisatie de aandachtsgebieden liggen bij psychosociale arbeidsbelasting (PSA), dan dient u daar iets mee te doen. Bij De Arbodienst bestaan er verschillende mogelijkheden om de PSA te onderzoeken. De dienstverlening op het gebied van PSA is tweeledig:

  • een onderzoek/ meting naar PSA;
  • begeleiding in het verder vormgeven van de aandachtspunten en de daarin te nemen stappen.

De uitslagen kunnen in het plan van aanpak voor de RI&E worden opgenomen. Onder het begrip PSA vallen alle factoren die stress in een arbeidssituatie kunnen veroorzaken, zoals:

  • ongewenst gedrag
  • pesten
  • seksuele intimidatie
  • agressie en geweld
  • werkdruk

De Arbodienst biedt de volgende diensten aan om de PSA voor uw organisatie in kaart te brengen:

Een schriftelijke vragenlijst voor de medewerkers
Deze optie is de eenvoudigste en relatief de goedkoopste optie. De medewerkers ontvangen een schriftelijke vragenlijst op hun huisadres, die zij kunnen invullen en retourneren. De verzending en het verzamelen van de vragenlijsten verloopt via De Arbodienst, evenals de verwerking van de gegevens en de interpretatie hiervan. Bij dit onderzoek ontvangt u een beknopte rapportage, met een groepsprofiel en een benchmark afgezet tegen de beroepsbevolking. Daarnaast een signalering van zaken die goed gaan en zaken die aandacht verdienen.

Een internet-vragenlijst voor medewerkers
Bij deze optie vullen de medewerkers op internet een vragenlijst in. De resultaten worden gebundeld in een rapportage, waarin een groepsprofiel, een benchmark afgezet tegen de beroepsbevolking en een signalering welke zaken goed gaan en welke zaken aandacht verdienen.

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
In de MTO-monitor van De Arbodienst worden 13 onderworpen onderzocht. Voor medewerkers is het leuk om deel te nemen aan de MTO-monitor. Medewerkers ontvangen aan het eind van het onderzoek een persoonlijk eindverslag. Tevens is het bij de MTO-monitor mogelijk om een extra module coaching op te nemen, waarbij medewerkers online gecoacht kunnen worden. De organisatie ontvangt een uitgebreide rapportage, waarin overzichtelijk weergegeven waar de kracht en waar de verbeterpunten voor de organisatie liggen.

Kwalitatief onderzoek door middel van interviews
Indien gewenst, kunnen er aanvullend interviews worden gehouden, individueel en/of op teamniveau. Dit geeft inzicht in waar exact de knelpunten op het gebied van PSA liggen. Het advies wordt hierdoor gerichter. Om privacy redenen dient een minimum aantal interviews te worden afgenomen. Dit middel van onderzoek is heel goed in te zetten indien er sprake is van PSA op bepaalde afdelingen, waardoor dieper onderzoek noodzakelijk is.

De Arbodienst en PSA
Kenmerkend voor De Arbodienst is de projectmatige en multidisciplinaire aanpak. Indien u een onderzoek wilt laten verrichten, starten wij met een gesprek waarbij verwachtingen, praktische informatie, doorlooptijden en dergelijke met u worden afgesproken. Lopende het onderzoek informeren wij u over de stand van zaken (bijvoorbeeld over de respons) en na afloop van het onderzoek zal de rapportage tijdens een bijeenkomst/ presentatie aan u worden gepresenteerd. Op basis van de uitkomsten geven wij praktische adviezen hoe de uitkomsten van het onderzoek geimplementeerd kunnen worden. Uiteraard kan De Arbodienst u van dienst zijn in de begeleiding, advisering of uitvoering.