Preventiemedewerker

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben die de maatregelen (gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf) kan uitvoeren. De preventiemedewerker kan een vaste medewerker zijn die deze functie ernaast doet.

Bij kleine bedrijven met maximaal 25 werknemers mag ook de directeur als preventiemedewerker optreden.

De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:
1. Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
2. Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
3. Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

Training Preventiemedewerker
Het is van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangesteld, over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren. De Arbodienst kan u hierbij ondersteunen met een Training Preventiemedewerker. Onze zuster-organisatie NiDi Opleidingen zal deze training verzorgen.

Overige aandachtspunten

  • In de RI&E moet worden aangegeven hoe werknemers in contact kunnen treden met de preventiemedewerker, dus hoe de toegankelijkheid geregeld is.
  • Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt voor de uitvoering van zijn taken.
  • De preventiemedewerker heeft dezelfde bescherming tegen benadeling als leden van ondernemingsraden. Bovendien geldt voor de preventiemedewerker ontslagbescherming. Dat houdt in dat een werkgever een preventiemedewerker niet mag ontslaan zonder voorafgaande toestemming van de kantonrechter. Dit tenzij er sprake is van een dringende reden, bijvoorbeeld dronkenschap, diefstal, mishandeling, grove belediging of ernstige bedreiging van de werkgever.

Handig! Quickscan profiel Preventiemedewerker
Met deze quickscan wordt aan de hand van de bedrijfsgrootte, branche en risico’s een indicatie gegeven van het profiel van de preventiemedewerker voor uw bedrijf.