De nieuwe Arbowet

De Arbowet is gewijzigd per 1 juli 2017. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. De vernieuwde wet heeft gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker, maar ook voor het medezeggenschapsorgaan in de vorm van een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT). In de Arbowet komt een aantal nieuwe verplichtingen te staan:

De belangrijkste wijzigingen in de Arbowet op een rij:

  1. Basiscontract: Een van de belangrijkste punten van de nieuwe Arbowet is de invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion.
  2. Open spreekuur: In de nieuwe Arbowet moet de werkgever ervoor zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk, ook als de werknemer nog niet verzuimt of klachten heeft. Dit kan bijvoorbeeld via een open spreekuur. Uw medewerker mag zelf anoniem dit preventieve spreekuur aanvragen; er mogen geen drempels zijn voor het bezoek: plaats en tijd zijn vrij. De bedrijfsarts zal vaak niets aan u terugkoppelen; alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van werk door die medewerker en met uitdrukkelijke toestemming van uw medewerker. U communiceert deze mogelijkheid ook met uw medewerkers. U ontvangt hier een factuur voor, maar zonder specificatie. De Arbodienst zal uiteraard hier zorgvuldig mee omgaan.
  3. Vrije toegang werkvloer: De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken om zo het bedrijf beter te leren kennen. Dit geeft de bedrijfsarts goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk. De bedrijfsarts heeft ook het recht te overleggen met de preventiemedewerker en de personeelsvertegenwoordiging.
  4. Second opinion: Indien de werknemer twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies, kan de werknemer een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De second opinion wordt door de werkgever betaald. Lees meer over de Second opinion en wat De Arbodienst voor u kan betekenen.
  5. Melden beroepsziekten: Het basiscontract stelt dat de bedrijfsarts beroepsziekten moet kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en hier dus ook tijd aan moet kunnen besteden.
  6. Klachtenprocedure: Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen. Dit geldt vanaf nu voor alle bedrijfsartsen, ook als zij niet werkzaam zijn bij een gecertificeerde arbodienst en bijvoorbeeld werken als zelfstandig bedrijfsarts.
  7. Duidelijkere rol preventiemedewerker: Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een stevigere rol in de nieuwe Arbowet. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie zal nu met instemming van de OR of PVT plaatsvinden. Lees meer over de rol van de Preventiemedewerker en wat De Arbodienst voor u kan betekenen. 

Overgangsperiode

Nieuwe contracten die na 1 juli 2017 worden afgesloten moeten meteen voldoen aan de nieuwe regels. Voor bestaande contracten geldt een overgangsperiode: werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen.

Digitale toolkit Nieuwe Arbowet

Op www.arboportaal.nl/arbozorg staan de wijzigingen in de nieuwe Arbowet bij elkaar. Om werkgevers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, arboprofessionals, maar ook leden van de OR of personeelsvertegenwoordiging goed te informeren over de wetsbepalingen, heeft het Arboportaal de digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ gemaakt. Deze toolkit biedt handige factsheets, documenten en animaties over de veranderingen in de Arbowet. Bekijk de toolkit op www.arboportaal.nl/digitaletoolkit.

Handig! Quickscan profiel preventiemedewerker

Met deze quickscan wordt aan de hand van de bedrijfsgrootte, branche en risico’s een indicatie gegeven van het profiel van de preventiemedewerker voor uw bedrijf.